Stadgar

Föreningens nuvarande stadgar antogs på föreningsstämma september 2020. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Granegården (org. Nr.717600-0680). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och lokaler att utnyttjas utan tidsbegränsning. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, vilket innebär gynnsamma regler både för medlemmen och föreningen.

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Årsstämma ska hållas före juni månads utgång.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter eller en av styrelsen utsedd styrelseledamot tillsammans med annan person utsedd av styrelsen. Se registreringsbevis.

Stadgarna finns att läsa här.

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860